5 Euro - Rückseite

10 Euro - Rückseite

20 Euro - Rückseite

50 Euro - Rückseite

100 Euro - Rückseite

200 Euro - Rückseite

500 Euro - Rückseite